Úvodní strana napište nám informace pro návštěvníky mapa webu • tisk • english version
Encyklopedie židovských obcí, sídlišť a památných míst
  

Obchod

Encyklopedie židovských obcí, sídlišť a památných míst na území ČR

Z důvodu úmrtí autora Encyklopedie židovských obcí, Jiřího Fiedlera, je distribuce nezpracovaných encyklopedických hesel pozastavena (s výjimkou již hotových hesel). Případné dotazy ve věci dějin židovských obcí v České republice zasílejte, prosím, na tuto adresu daniel.polakovic@jewishmuseum.cz.

úvod

obsah a struktura hesel

seznam ukázkových hesel

jak si objednat heslo(a) z elektronické encyklopedie

rejstřík lokalit určených k okamžité distribuci (formát RTF)

rejstřík lokalit, které jsou v přípravě (formát RTF)


Úvod
Navzdory rostoucímu zájmu veřejnosti zůstávají dějiny české a moravské židovské komunity doposud zpracované pouze fragmentárně a zájemcům jsou k dispozici často pouze předválečné publikace a dílčí články, doplňované jen postupně novějšími pracemi. Abychom uspokojili četné tazatele, rozhodli jsme se postupně zveřejňovat v elektronické podobě „encyklopedii židovských obcí a dalších významných míst na území České republiky“, kterou s použitím svého soukromého archivu vytváří pracovník Židovského muzea v Praze Jiří Fiedler. Dílo je současně výsledkem jeho více než třicetileté excerpce pramenů v archivech a knihovnách, korespondence i průzkumu přímo v jednotlivých lokalitách. Na základě této práce Jiří Fiedler již dříve publikoval knihu Židovské památky v Čechách a na Moravě (Praha, Sefer 1992, anglická verze 1991). V  podobě, v níž chceme toto téma zpřístupnit, je nicméně daleko obsáhlejší a detailnější.

V současné době je sestavena zhruba pětina z celkového počtu více než tisíce budoucích encyklopedických hesel. Mezi nimi jsou zahrnuta sídla židovských náboženských obcí nebo modlitebních spolků (filiálních obcí), další lokality s prokázanou nebo předpokládanou existencí židovské modlitebny, místa spojená s životem významných osobností (tj. především jejich rodiště) i katastrální obce, na jejichž území se nalézají židovské hřbitovy patřící někdy i vzdáleným náboženským obcím.

Opominuty nebyly ani lokality významné v novodobé židovské martyrologii: sídla koncentračních, pracovních a internačních táborů, místa s hroby obětí tzv. „transportů smrti“ z konce 2. světové války apod. Přednost budeme zpočátku dávat místům, jejichž židovská historie je dosud méně známá či zcela nezpracovaná, postupně bychom ale chtěli postihnout všechny lokality.

 

Obsah a struktura hesel
Co můžete v encyklopedii najít? Kromě základních toponymických, geografických a správních údajů o dané lokalitě jsou tu zachyceny informace o počátcích židovského osídlení, jeho demografickém vývoji a pokud možno i o sociální skladbě židovské komunity; přehled udělených privilegií; záznam o pohromách, které obec postihly; základní data k dějinám náboženské obce a výčet jejích funkcionářů (představených obce, rabínů, kantorů atd.); údaje o místních náboženských, vzdělávacích a charitativních institucích (synagogách a modlitebnách, rituální lázni, školách, špitálu apod.); popis židovského sídelního okrsku (ulice nebo čtvrti), významných veřejných budov, někdy i soupis obytných domů s jejich obyvateli; informace o hřbitově (hřbitovech); soupis dochovaných matrik, výběr nejvýznamnějších dalších archiválií a aspoň částečný výčet dostupných vyobrazení daného místa. Jednotlivé údaje jsou vždy označeny značkou pramene, z něhož byly převzaty, v závěru encyklopedického hesla je pak uveden soupis literatury a užitých pramenů.

Pro úplnost jsou vedle sebe citovány i publikované údaje chybné, sporné a vzájemně si odporující, názory starší i novější, opravené názory. Využita byla především odborná literatura publikovaná v češtině a němčině. Z archivních materiálů byla dosud soustavněji excerpována především část nejstarších soupisů židovských obyvatel a některé matriky. Mimořádně cenné jsou často údaje z obecních kronik či ústní informace získané od pamětníků, a dále fakta získaná na základě osobního ověření stavu bývalých židovských sídlišť a jejich památek, případně podoby míst, kde stávaly často už zaniklé objekty (synagogy, hřbitovní budovy apod.).

Co se do encyklopedie nevešlo? Kromě mnoha dosud neexcerpovaných starších archiválií tu až na výjimky není zpracováno závěrečné období historie většiny českých a moravských židovských obcí, období holokaustu. Jeho studiem a dokumentací se zabývá oddělení holokaustu ŽMP a další specializované instituce (kontakt na ně najdete v rubrice odkazy). Podobně v encyklopedických heslech neuvádíme ani ucelenou informaci o rituálních předmětech z jednotlivých míst, které se dnes nacházejí ve sbírkách ŽMP. Tato problematika je postupně zpracovávána v oddělení dokumentace Židovského muzea.

K formální podobě hesel dodejme důležitý údaj: shromážděné informace až na výjimky nejsou zpracovány v podobě souvislého textu, ale většinou mají formu pouhého výčtu faktů a číselných údajů, tak, jak byly prozatím získány excerpcí různých pramenů. Jednotlivá encyklopedická hesla jsou také různě rozsáhlá, od čtvrtstránky až do padesáti stran, podle velikosti, stáří či historického významu lokality a podle šíře dosud zpracovaných informací. Na ukázku si můžete prohlédnout šest hesel: Brandýs nad Labem, Dambořice, Dobruška, Doudleby nad Orlicí, HoražďovicePříbram.
 
Obdobným způsobem jsou nebo budou postupně zpracovávána i všechna ostatní encyklopedická hesla.

Jak si objednat heslo(a) z elektronické encyklopedie?
Vyplňte následující jednoduchou objednávku. Poštou Vám zašleme požadované soubory na CD s fakturou.

Cenové podmínky:
Soubor zaslaný na CD: 10 Kč / 1 stránka + 20 Kč CD + 90 Kč poštovné.

 

Jméno a příjmení:    
Firma:    
Město:    
Ulice: Číslo popisné
PSČ    
e-mail:    
Objednávám si hesla:
Počet stran:    


 

Objednávat lze jak šest výše uvedených encyklopedických hesel, která jsou doplněná ilustracemi a připravená k odesílání, tak i hesla z rejstříku hesel k okamžité distribuci. Hesla, na rozdíl od ukázkových, nejsou vybavená fotografickými ilustracemi. V případě, že bude mít žadatel zájem o fotografie, je možné je individuálně objednat v muzejním fotoarchivu na adrese: [email] martin.jelinek[at]jewishmuseum.cz.

 

© 2004 - 2009 Židovské muzeum v Praze